Najnovije vesti iz Srbije i sveta

Pregled aktuelnih vesti, najvažnijih informacija i istaknutih događaja
English Srpski
ŠTA JE TO "YT WORLD NEWS"?
YT World News is a web aplikacija za pretragu i prikupljanje informacija sa popularnih novinskih portala iz celog sveta. Aplikacija trenutno pokriva 23 zemlje i 153 portala.
YT World News ne objavljuje sopstveni novinski sadržaj i ne pravi novinske vesti, već ih sistematski i temeljno pretražuje kao javno objavljene podatke. Rezultati pretrage upućuju korisnika na originalne sajtove sa kojih vesti potiču. Aplikacija može neke vesti da izdvoji kao posebno relevantne i značajne.
Cilj našeg programskog alata jeste da korisnicima pomogne da na precizan i brz način dođu do informacija koje traže, a koje su mediji u Srbiji i svetu objavili, kao i da pomogne medijima da privuku ljude da čitaju članke koje oni objavljuju. Na taj način, naša aplikacija daje važan doprinos povećanju broja čitalaca novina i posetilaca novinskih portala.
Ovaj servis se zasniva na potpuno automatizovanom softveru za pretragu i prikupljanje vesti, koji kontinuirano sakuplja najvažnije vesti i omogućava svojim korisnicima da potraže novinski naslov, izaberu medij koji pretražuju, ili pogledaju novosti praćene ilustracijama (gde god je to moguće). Puno pažnje se posvećuje tome da YT World News aplikacija perfektno dobro izgleda i radi u širokom izboru mobilnih telefona i tableta.
YT World News aplikacija je posvećena podizanju javne svesti o tome koliko je važno biti u toku sa, nadamo se, istinitim informacijama koje su objavili najpoznatiji i najugledniji novinski portali. Prilikom izrade ove aplikacije, pozvali smo se na Član 43 Zakona o autorskim i srodnim pravima ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 - odluka US) koji, u okviru izveštavanja javnosti putem štampe, radija, televizije i drugih medija o tekućim događajima, u obimu koji odgovara svrsi i načinu izveštavanja o tekućem događaju, bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade, dozvoljava pripremanje i umnožavanje kratkih izvoda ili sažetaka iz novinskih i drugih sličnih članaka u pregledima štampe, kao i slobodno korišćenje dnevnih informacija i vesti koje imaju prirodu novinskog izveštaja.
Vesti iz medija:
Vesti iz zemlje:
Australija
Bosna i Hercegovina
Brazil
Hrvatska
Gana
Indonezija
Irska
Izrael
Indija
Kenija
Meksiko
Nepal
Nigerija
Filipini
Rusija
Srbija
Južna Afrika
Tanzanija
Turska
Uganda
Velika Britanija
Sjedinjene Države
Vijetnam
Copyright © VIDYPS 79 d.o.o.