Latest news from Thailand

We have the right to stay informed. We have the right to be part of the world.

>> Friday, February 28, 2020 08:30 CET
...ชมพูนุท ภูมิรัตนประพิณ จักษุแพทย์เฉพาะทางโรคต้อหิน ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวว่า เนื่องจากโรคต้อหินส่วนใหญ่จะไม่มีสัญญาณเตือนหรือการแสดงอาการของโรค จนผู้ป่วยเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติของสายตา เมื่อสังเกตเห็นจุดบอดในการมองภาพด้านข้าง...
...ชมพูนุท ภูมิรัตนประพิณ จักษุแพทย์เฉพาะทางโรคต้อหิน ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวว่า เนื่องจากโรคต้อหินส่วนใหญ่จะไม่มีสัญญาณเตือนหรือการแสดงอาการของโรค จนผู้ป่วยเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติของสายตา เมื่อสังเกตเห็นจุดบอดในการมองภาพด้านข้าง จึงอาจทำให้มาพบจักษุแพทย์ ไม่ทันการและสูญเสียการมองเห็นได้ในที่สุด สาเหตุของโรคต้อหินส่วนมากเกิดจากความดันลูกตาที่สูง ทำให้เส้นประสาทตาถูกทำลาย และเกิดจากการระบายน้ำออกของลูกตามีการอุดตันและเสื่อมสภาพ เกิดการระบายน้ำออกจากลูกตาได้  ไม่ดีพอ โรคต้อหินพบได้มากในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป แต่ในเด็กและวัยรุ่นก็สามารถเป็นโรคต้อหินได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนื่องในสัปดาห์ต้อหินโลกที่จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี อยากให้ทุกคนใส่ใจรู้เท่าทันโรคต้อหิน ที่สำคัญควรหมั่นตรวจเช็คโรคต้อหินกับจักษุแพทย์เป็นประจำทุกปี เพื่อจะได้รับมือได้ทันท่วงที สำหรั... Read the full article
* Check for more news published in Thailand and other latest world news
TELENEWS
LATEST NEWS BY REGION
150
200
250
300
350
400
450
500
550
MOST TRUSTED NEWS SOURCES ALL IN ONE PLACE